About Mr. V S Sahney » inaurgarating-photo-exibhit